SLUŽBY - Roman Preissler Security & Rescue Consulting (RPSRC)

Přejít na obsah

SLUŽBY

PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ MNE?
Opírám se o svou profesionalitu, odbornost, mlčenlivost a cenovou dostupnost mých služeb.
01/
BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ
Pomáhám s řešením
 • násilí na pracovišti
 • prevencí zločinu
 • terorismu
 • přírodních katastrof
 • a jiných neočekávaných událostí
nabízím
 • bezpečnostní řešení
 • strategie a řízení rizik
 • konzultace
 • vzdělávání

což má za cíl minimalizovat rizika.

Zajišťuji bezpečnostní poradenství v oblasti
 • Fyzická bezpečnost
 • Ochrana osob
 • Metodika ochrany zdraví a majetku
 • Bezpečností politika
 • Prevence kriminality
 • Taktická příprava
věnuji se konzultacím a vzdělávání ve všech jmenovaných oblastech a v souvislosti s kontinuitou činnosti
 • vytvářím unikátní projekty
 • zasahuji v krizových situacích
 • asistuji při živelních pohromách
 • zajišťuji odolnost
   • proti vloupání
   • proti teroristickým útokům
   • proti osobnímu napadení
   • proti požárům
 • testuji
   • objekty v souvislosti s vloupáním a krizovými situacemi
   • připravenost obyvatel
   • zabezpečovací zařízení
   • metodiky a interní postupy
   • reálná nebezpečí
a to vše pro celé spektrum cílových klientů
 • pro jednotlivce
 • pro rodiny a malé skupiny
 • pro školy
 • pro státní instituce a správu
 • pro malé firmy i OSVČ
 • pro nemocnice a jiné strategické cíle
 • pro korporace
 • pro zájmové skupiny
 • pro církevní skupiny a objekty
02/
BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ PRO ŠKOLY
Náš tým konzultoval konkrétní situace a vyškolil řadu školních pracovníků, pedagogů, správců škol a dalších, v celém spektru školního násilí.

Analyzovali jsme se spolupracovníky kroky střelců, už od tragédie v Columbine High School. Na tom jsme postavili program zaměřený na realitu. Princip zahrnuje prevenci (průzkumy a vzdělávání) a další proaktivní opatření. Využívám osvědčená protiopatření stejně jako výcvik a z každé zkušenosti čerpám. Neustále prohlubuji přípravu.


PROVĚŘUJI ÚČINNOST TAKTIK A BEZPEČNOSTNÍCH DOPORUČENÍ

Provádím audit taktik a bezpečnostních doporučení, která mají chránit občany před ozbrojenými útočníky a terorizmem.

Našel jsem spoustu nedostatků v České technické normě - ČSN 73 4400 Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení a v projektu Ozbrojený útočník ve škole.

Tyto poznatky jsou tak závažné, že není možné, aby je přehlédl opravdový odborník z oblasti bezpečnosti i z prevence kriminality.

Doporučení jsou nepraktická a finančně náročná a vytváří falešnou iluzi bezpečí.

Doporučuji mne v této souvislosti kontaktovat.

Byli jsme s kolegy první v České republice, kteří svojí odbornost a profesionalitu prokázali na pilotním projektu Bezpečná škola 2015 v MŠ a ZŠ Stráž nad Nisou. Projekt byl podpořen Krizovým řízením Libereckého kraje, probíhal cca rok. Závěrečné cvičení proběhlo v roce 2016 a účastnila se celá škola i členové IZS, ČČK, MP atd. Hodnocení průběhu, i výsledku projektu, bylo vysoce nadprůměrné ze strany školy, žáků, rodičů i odborné veřejnosti a Kraje.

03/
PREVENCE KRIMINALITY
Prevence prostřednictvím úpravy okolního prostředí. Bezpečnostní poradci využívají koncepty přirozeného dozoru. Přirozený dohled nastává navržením a umísťováním fyzických prvků, činností a lidí tak, aby se maximalizovala viditelnost a podpořila pozitivní sociální interakce mezi uživateli soukromého nebo veřejného prostoru. Přirozené řízení přístupu omezuje příležitost k trestné činnosti tím, že podniká kroky k jasnému rozlišování mezi veřejným prostorem a soukromým prostorem. Posiluji teritoriální sociální kontrolu vlastníků okolních objektů a prostor. Lidé pak mají vlastní zájem na odhalení útočníka.

04/
DOMOVNÍ BEZPEČNOST
Zabývám se poskytováním konzultačních služeb pro bydlení. Provádím hodnocení a navrhuji zajišťování bezpečnějšího bydlení.

Po dokončení posouzení z bezpečnostního auditu zaměřeného na bydlení, se zabývám všemi nedostatky v oblasti bezpečnosti a ochrany, po nich následují řešení. Budeme diskutovat o tom, která řešení vyhovují vašemu rodinnému rozpočtu a bezpečnostním potřebám, abychom vám poskytli nejlepší zabezpečení a tak vám umožnili udržet si klid a pohodu domova.

Další služby pro domácnosti zahrnují:

 • připravenost na katastrofické situace
 • připravenost a záchranné soupravy
 • bezpečnost
 • taktika pro přežití
 • bezpečnostní poradenství

05/
BEZPEČNOSTNÍ ŠKOLENÍ
Nabídka kurzů

 • Taktika pro chování v reálně nebezpečných situacích
 • Techniky přežití
 • Polní bojové techniky a využívané obecné postupy
 • Zásady pro výkon povolání osobních ochránců
 • Pyrotechnická prevence a ochrana v boji proti terorismu
 • Ozbrojené přepadení transportů a chráněných osob
 • Sebeobrana
 • Využití psa pro služební a speciální účely


Kurzy na klíč

Nabízím vám možnost realizace vzdělávacích kurzů tzv. na klíč přímo ve vaší organizaci.

K realizaci kurzu přímo v organizaci, jsou nutné pouze vhodné vzdělávací prostory pro požadovaný počet účastníků kurzu.

Technické, popř. další výukové potřeby a pomůcky pro realizaci kurzu, zajistím. V případě, že vaše organizace nemá k dispozici vhodné prostory pro realizaci kurzu přímo v zařízení, je možné kurz realizovat ve vašem městě (regionu) s tím, že výuka bude probíhat mimo zařízení v pronajatých prostorách.

Realizaci kurzů přizpůsobím vašim individuálním požadavkům, včetně termínu konání (možnost konání i o víkendu) a rozložení výuky během dne.

06/
SOUKROMÉ VYŠETŘOVÁNÍ
Nabízím, ve spolupráci s partnery z řad detektivů i bývalých policistů, širokou škálu soukromých vyšetřovacích služeb, které jsou uvedeny níže. Pomáhám klientům při ochraně jejich reputace, společnosti a celkových aktiv.

Každý případ, který vyšetřuji, je zpracován zkušenými vyšetřovateli, kteří včas poskytnou klientovi jasné stručné zprávy, videozáznamy a případné jiné důkazní hodnoty.

Škála vyšetřování (předměty)
 • Dohled
 • Civilní vyšetřování
 • Domácí nevěra
 • Pojišťovací podvody
 • Sledování za pomoci GPS
 • Kontroly a skryté pozorování
 • Kontrola před zaměstnáním

07/
SPECIALIZOVANÉ SLUŽBY
Spolupracuji se členy Integrovaného záchranného systému a Městskou policií. Poskytuji služby a pomoc krajům, obcím, městům, ale i firmám a občanům, jak na území České republiky, tak i v EU. Provádím specializované zásahy při technických i živelných pohromách po celé Evropské unii.


Ochrana veřejného zdraví

Provádím preventivní prohlídky se zaměřením na snižování rizik před poraněním o nebezpečné předměty, jako jsou použité injekční stříkačky, jehly a jiné nebezpečné předměty. K těmto účelům používám i speciálně cvičeného psa.


Záchranné a pátrací práce

Poskytuji asistenci a pomoc pro IZS při záchranných a pátracích akcích, za pomoci profesionální techniky. Využívám své zkušenosti čítající více než 20 let.


Záchranné a odchytové práce

Služba je zaměřená na záchranu a odchyt zvířat, která se dostala do nebezpečných situací nebo mohou způsobit zranění až smrt, případně mohou poškodit majetek. V rámci této služby provádím i odhalování týrání zvířat.


Neškodné odstraňování

V mimořádných situacích, jako je ochrana veřejného zdraví, provádím likvidaci vos, sršňů, uhynulých zvířat i nebezpečných předmětů.


Asistenční a monitorovací služby

Řeším situace spojené s trestnou činností i preventivní programy, které se zaměřují na monitoring osob bez domova, drogově závislých i podezřelých osob.


Ochrana firmy a protidrogová prevence na pracovišti

Ze zkušeností vím, že samotná ostraha areálu firmy není schopna zamezit páchání trestné činnosti, ani provádět protidrogovou prevenci uvnitř společnosti. Proto firmám poskytuji kompletní bezpečnostní poradenství i protidrogovou prevenci i detektivní servis.

Cílem těchto činností je vytvoření bezpečnostního systému vedoucího k zabránění krádeží i užívání drog na pracovišti a jiné latentní trestné činnosti ve společnostech.

08/
PILOTNÍ PROJEKTY
Speciální operace Czech republic - SOCR

Už 5 let působí na území ČR.

Je nezisková organizace, která pomáhá obětem trestných činů a v boji proti kriminalitě. Provádí záchranářskou a humanitární pomoc v EU. Hlavním cílem je prevence dětských hřišť a sportovišť. Naše organizace nabídla pomoc Lize na ochranu zvířat, která spočívá v odhalování týraných zvířat a zpracování důkazů pro PČR.

Zároveň připravujeme projekty, kurzy, školení a semináře na ochranu lidí, dětí a zvířat. Tato organizace je připravena zasahovat a pomáhat 24 hodin denně.


Ochrana veřejného zdraví

Jsem první na světě, kdo vycvičil psa k vyhledávání použitých jehel i stříkaček.

Jsem hrdý na svého psa Kaye, který mou vizi a myšlenku dotáhl do detailu a k dokonalosti. Byli jsme připraveni chránit veřejné zdraví na dětských hřištích i veřejných prostranstvích. Bohužel, na ochranu hracích ploch našich dětí neexistuje žádná dotace, proto byl projekt pro nedostatek finančních zdrojů a nezájem měst, omezen. Přesto pracujeme na databázi nebezpečných lokalit pro větší bezpečnost občanů a především našich dětí.


Bezpečná škola

Jsem první, kdo vytvořil program na ochranu měkkých cílů v Libereckém kraji.

Od vzniku firmy roku 2012 se neustále, s plným nasazením, připravoval program na ochranu měkkých cílů, který byl zaměřen na ochranu škol a školských zařízení. Tento program byl představen odboru Krizového řízení pro Liberecký kraj, kde jsem získal plnou podporu. Zároveň byl realizován jako pilotní na Základní škole ve Stráži nad Nisou. Po závěrečném cvičení, které prověřilo připravenost na krizové situace učitelů i žáků ve spolupráci se členy IZS, se podařilo prokázat, že můj program je plně funkční a účinný.


Občanský Integrovaný Systém - OIS

Systém je založen na dobrovolnících ochotných pomáhat, které jsme schopni prostřednictvím naší metodiky slučovat v poloprofesionální skupiny, které je možné využívat při záchranných akcích.

Nabízíme plnou podporu ve formě výcviku, psychologické i znalostní dovednosti. Naším prostřednictvím se tyto skupiny stanou ve svých regionech použitelnými k posílení profesionálních jednotek. Jsou využitelné pro krizové štáby, mají dostatečný výcvik a jsou schopny fungovat v souladu s legislativou.

Garantuji průpravu v dotčených oblastech, odbornou přípravu a výcvik. Každý jeden člen OIS podléhá veliteli zásahu, je povinen řídit se jeho příkazy a připraven k plné spolupráci.

Krizové situace, v nichž jsou členové školeni, zahrnují například

 • Sebeobranu
 • Taktickou přípravu
 • Evakuaci
 • Obecné ohrožení
 • Povodeň, záplava
 • Pátrání
 • Odstranění následků
 • Kalamity
 • Techniky přežití
 • Humanitární aktivity


09/
SITUAČNÍ ŘÍZENÍ
Zabývám se studováním všech incidentů jak v ČR, tak i v zahraničí. Zkoumám, jaká opatření podnikají střelci i oběti. Navíc existuje mnoho vedlejších hrozeb a nebezpečí, což komplikuje podmínky. Mám zkušenosti s řešením těchto nepříznivých podmínek. Hrozba aktivních střelců je na vzestupu na celém světě, proto jsme se rozhodli věnovat tomuto tématu detailně.


CO DĚLAT, KDYŽ JSTE KONFRONTOVÁNI AKTIVNÍM STŘELCEM

Run (utíkej) , Hide (schovej se) Fight! (bojuj)
Mnoho konzultantů a školitelů je pro tento koncept i proti němu z různých důvodů. Já sám jsem velký propagátor tohoto výcvikového videa. Považuji ho za nejúčinnější výcvikové video, pokud jde o aktivní střílečky a aktivní hrozby.

Bohužel shledávám spoustu nedostatků, které vás vystavují k vyššímu nebezpečí a některé postupy se rozcházejí s realitou. Proto nabízím taktickou přípravu na tyto hrozby.

Taktická příprava na krizové situace má velký úspěch už jen proto, že je z praxe. Vytváří se dle potřeb klienta s ohledem na jeho psychické a fyzické dispozice.

Naše postupy a strategie podléhají utajení a obě strany se zavazují k mlčenlivosti.

Uvědomujeme si, že vaše šance na přežití při konfrontaci s ozbrojeným útočníkem nebo aktivním střelcem i při dalších incidentech, je mnohem obtížnější. Proto je nutné mít zavedeny pevné postupy, procvičovat a vycvičit tyto postupy do nejhorších scénářů. Cílem je přece mít schopnost přežít.

Níže je odkaz na videoUtíkej! Proč běžet? Běh vám dává čas a možnosti. To vám dává šanci přežít.

Je nesmírně obtížné, aby střelec zasáhl pohyblivý cíl. Věřte nám, že mluvíme z vlastních zkušeností.

Buďte jako ptáci, kteří se hned rozptýlí, když se k nim přiblížíte. Musíte dělat to samé, pohybovat se a běžet co nejrychleji.

Neutíkejte jen tehdy, pokud se rozhodnete stát se obětí.

Schovej se! Všichni známe hru na schovávanou, kdy se skrýváme a hledáme. Ukrýváme se, abychom se nenechali „zapikat“. Pokud se vyhneme odhalení, přežijeme.

Další tipy zahrnují barikády dveří, pokud to dovolí čas, dále vypněte světla, možná zavřete některé žaluzie a zůstaňte klidní. Neodpovídejte na hlasy, které slyšíte za dveřmi a ani se nepohybujte, dokud vás nezachrání policie nebo příslušníci ozbrojených sil.

Bojuj! Pokud nemůžete běžet ani skrýt se, jako poslední možnost bojovat. To je pro mnoho lidí velmi obtížné. Přesto bojujte a nestaňte se lehkou obětí. Dlužíte to vašim rodinám, i těm, kteří před vámi zemřeli při předcházejících střelbách.

Pokud vidíte víc lidí kolem vás, kteří se rozhodli bojovat s ozbrojeným útočníkem, najděte odvahu a přidejte se, abyste zvýšili své šance. Buďte kreativní, používejte jakýkoli předmět, který dokáže nahradit zbraň, zapomeňte na důsledky a útočníka rychle a s vysokou agresivitou zlikvidujte. Vaše agresivita nebo zápal vzteku vám pomůže překonat strach ze smrti a tím zvýší šanci na přežití.

MÁTE DOTAZ?
© Roman Preissler
Roman Preissler
Návrat na obsah